Regulamin

Zapoznaj się z regulaminem portalu edekarz.pl

§1. Uwagi ogólne

 1. Portal edekarz.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem (dalej Właściciel portalu) jest firma Tecta Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Brzezińska 18, 92-103 Łódź.
 2. Każda osoba która przystępuje do korzystania z serwisu edekarz.pl tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
 3. Portal edekarz.pl jest stroną internetową zawierającą prezentacje firm dekarskich, ciesielskich oraz innych firm budowlanych oraz artykuły i materiały z branży budowlanej. Niektóre treści, zwłaszcza dotyczyące prezentowanych firm (takie jak teksty, zdjęcia, certyfikaty, realizacje, obiekty referencyjne itp.), zostały dostarczone przez te firmy. Wraz z dostarczeniem tych materiałów, firmy oświadczyły, iż mają do nich pełne prawa autorskie. Prowadzący stronę nie modyfikuje dostarczonych przez osoby trzecie treści i nie bierze za nie odpowiedzialności.
 4. Portal edekarz.pl zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości strony.

§2. Odpowiedzialność użytkownika

 1. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji i prezentacji firm dekarskich i ciesielskich na własne ryzyko.
 2. Korzystanie z portalu edekarz.pl podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
 3. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw Tecta Sp. z o.o., a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym regulaminem lub w inny sposób nagannym.

§3. Odpowiedzialność edekarz.pl

 1. W przypadku otrzymania uzasadnionych roszczeń, iż w serwisie edekarz.pl znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich właściciel portalu edekarz.pl podejmie odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 2. Portal edekarz.pl nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych zawierających jakiekolwiek materiały przesłane bądź opublikowane w serwisie.
 3. Informacje przedstawione w portalu edekarz.pl pozyskiwane są z ogólnie dostępnych źródeł lub od stron trzecich uprawnionych do udostępniania takich informacji. Właściciel portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje te były rzetelne i aktualne, jednak nie bierze za nie odpowiedzialności, gdyż nie ma możliwości zweryfikowania i zagwarantowania dokładności, rzetelności, terminowości oraz kompletności tych informacji.
 4. Portal edekarz.pl jest internetową stroną, które pomaga inwestorom budowlanym wyszukać i wybrać kompetentną i solidną ekipę dekarską, ciesielską lub inną ekipę budowlaną w okolicy miejsca inwestycji Użytkownika.
 5. Właściciel portalu edekarz.pl dokłada wszelkich starań, aby na portalu prezentowane były wyłącznie solidne firmy budowlane z wieloletnim doświadczeniem potwierdzonym certyfikatami oraz dużą ilością realizacji (obiekty referencyjne). Mimo tych starań Właściciel portalu nie daje żadnych gwarancji, iż wybrana przez inwestora firma budowlana wykona swoją pracę należycie i zgodnie z przepisami budowlanymi. Za jakiekolwiek szkody spowodowane przez wykonawcę prac budowlanych Właściciel portalu edekarz.pl nie bierze odpowiedzialności.
 6. Właściciel portalu edekarz.pl ma prawo korygować zawartość strony internetowej www.edekarz.pl w dowolnym czasie bez powiadamiania Użytkowników. Właściciel portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia, błędy lub niekompletność informacji, jak też za zakłócenia w działaniu strony internetowej.
 7. Niniejsza strona internetowa www.edekarz.pl ma charakter wyłącznie informacyjny i nie tworzy żadnych zobowiązań po stronie Właściciela portalu.
 8. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu Właściciel portalu nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji. Właściciel portalu dołoży wszelkich starań, aby jakakolwiek transmisja danych za pomocą Internetu była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem tajemnicy, całości i kompletności przesyłanych danych niemniej nie gwarantuje, że transmisja taka będzie bezpieczna.

§4. Zastrzeżenia techniczne

 1. Ze względu na techniczne ograniczenia Właściciel portalu nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej.
 2. Właściciel portalu nie może też zapewnić, że przeglądanie stron na portalu będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz że użytkownik uzyska dokładnie tę informację, której szukał.

§5. Prawa autorskie

 1. Zarówno układ treści zawarty w portalu edekarz.pl jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego. Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.
 2. Zawartość portalu edekarz.pl może być przez użytkowników wykorzystywana tylko dla użytku osobistego. Wykorzystanie do innych celów, a w szczególności komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony Tecta Sp. z o.o.